K-ING Rotacione sušare

Tokom niza godina izgradili smo zavidnu reputaciju za projektovanje i izradu veoma kvalitetnih rotacionih sušara rađenih po meri kupca. Naše sušare se projektuju tako da zadovolje vaše konkretne potrebe.

Bez obzira da li je potrebna visoka ili niska ulazna tempertura, kratko ili dugačko vreme zadržavanja (sušenja), istosmerno ili suprotnosmrno sušenje, mi možemo projektovati i izraditi rotacionu sušaru koja će zadovoljiti vaše potrebe na najoptimalniji način.

Karakteristike naših sušara:

 • Kapacitet: 300 kg/h do 15 t/h
 • Specijalno projektovane lopatice koje maksimiziraju prenos toplote između sirovine i toplog gasa
 • Robusna konstrukcija koja omogućava višegodišnju upotrebu

render susare

Materijali:

 • Ugljenični čelici
 • Nerđajući čelici
 • Čelici specijalne namene

Energenti:

 • Usitnjena biomasa
 • Drvena sečka
 • Granjevina
 • Prirogni gas
 • Butan
 • Lož ulje
 • Biogas
 • Otpadna toplota

Zbog čega rotacione sušare

Rotacione sušare se koriste kada je u kontinualnom režimu neophodno uklanjanje vlage iz veoma heterogenih čvrstih materijala.

lopatice

Usled visokog stepena mešanja čestica postiže se relativno homogeno sušenje čak i u slučaju visoke nehomogenosti ulazne sirovine. Iz ovog razloga, kada je potrebno kontinualno sušenje čvrstih materijala relativno sitne granulacije, sušenje u rotacionim sušarama je preferirani tehnološki proces. Fleksibilnost rotacionih sušara im je omogućila da prošire područje primene od prehrambene industrije, minerala, hemikalija, sve do biomase i đubriva.

Uprkos tome što postoji veliki broj različitih konstrukcija i izvedbi, za sušenje biomase kao najoptimalnije su se pokazale direktne istosmerne jednoprolazne rotacione sušare. Sirovina za sušenje direktnim kontaktom sa toplim gasom ne trpi značajno smanjenje kvaliteta, a direktne sušare omogućavaju optimalne ekonomske rezultate i u pogledu investicionih troškova i u pogledu energetskih troškova tokom eksploatacije. Sa druge strane, pošto je sirovina za sušenje relativno lako zapaljiva, u najrazvijenim zemljama se u ove svrhe izbegava upotreba suprotno smernih i višeprolaznih sušara. Kao dodatan razlog su povećani troškovi održavanja (nemogućnost pristupa unutrašnjosti sušare) i nedovoljne energetske uštede (uzimajući u obzir nedostatke i visoku efikasnost modernih rotacionih sušara, višeprolazne sušare predstavljaju inferiorno tehničko rešenje za datu primenu).

Izbor optimalne rotacione sušare

shema kaskadiranja web

Uprkos svom relativno jednostavnom dizajnu, projektovanje rotacione sušare je vrlo kompleksan posao u kojem svaka greška može dovesti do potpuno nerentabilne proizvodnje.

Barem 11 nezavisnih parametara utiče na ovaj proces sušenja rotacione sušare: vrsta sirovine, brzina dotura ulazne sirovine, vlažnost ulazne sirovine, brzina strujanja vazduha, temperatura strujanja vazduha, prečnik bubnja, dužina bubnja, brzina obrtanja bubnja, ugao nagiba bubnja, geometrija lopatica i vreme zadržavanja sirovine u bubnju.

Jedan od važnijih parametara pri projektovanju rotacione sušare jeste kaskadno sipanje sirovine. Pravilnom optimizacijom lopatica moguće je produžiti vreme kontakta sirovine i toplog vazduha za sušenje. Time se direktno utiče na efikasnost prenosa toplote i potrošnju energije. Kako su troškovi energije veoma bitna stavka finalne cene proizvoda, pravilan izbor geometrije lopatica direktno utiče na isplativost investicije.

Geometrija lopatica rotacione sušare ne zavisi isključivo od materijala koji se suši, već i od njegove granulacije i vlažnosti. Kako se vlažnost materijala menja tokom samog procesa sušenja, ponekad je neophodno menjati geometriju lopatica po dužini sušare, ili dodavati udaraljke kako bi se sprečilo lepljenje mase (što pored smanjenja efikasnosti značajno povećava opasnost od požara). Prema tome, rotacionu sušaru je neophodno projektovati za konkretne uslove proizvodnje. Svaka ušteda koja se može postići eventualnom upotrebom generičkih rešenja, dovodi do smanjenjene bezbednosti i rasta troškova proizvodnje, tj. do neisplativosti procesa.

Tabela kaskadiranja

Pored osobina materijala i okruženje ima važnu ulogu u procesu sušenja i utiče na dizajn i dimenzionisanje sušare. Parametri kao što su relativna vlažnost, nadmorska visina i temperatura okolnog vazduha utiču na parametre procesa sušenja.

Brzina strujanja vazduha je još jedan važan parametar koji utiče na ekonomičnost proizvodnje, dimenzije sušare i ukupnu efikasnost procesa. Povećavanjem brzine strujanja moguće je intenzivirati prenost toplote sa vazduha na sirovinu čime se smanjuje vreme sušenja. Međutim, prevelike brzine strujanja vazduha imaju i osetne negativne efekte. Ukoliko se za zadatu ulaznu granulaciju prekorači kritična brzina doći će do nošenja sirovine strujom vazduha (ovo je ponekad poželjno, ali ne uvek) čime se skraćuje vreme zadržavanja u sušari i preopterećuje ciklonski separator što dovodi do gubitka sirovine (trošak) koja se izbacuje u atmosferu (zagađuje okolinu uz kršenje zakonske regulative).

Tokom životnog veka sušare dolazi do korozije i erozivnog trošenja materijala sušare. Iako su ovi procesi neminovni, postoje načini kojim se on može umanjiti. Tehnike koje se primenjuju zavise od proizvodnih uslova koji dikiraju dominante uslove habanja. U saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, Kovačević-inženjering raspolaže sa značajnim metalurškim znanjem kojim je moguće optimizovati materijal sušare u pogledu odnosa cena/radni vek. Upotrebom vrhunskih repromaterijala mogu se izbeći svi nepredviđeni zastoji u proizvodnji i postići kontinualan rad.

Prilikom projektov anja rotacionih sušara neophodno je uzeti u obzir kako maksimalno opterećenje (maksimalnu vlagu i kapacitet) tako i prosečno opterećenje sušare. U realnim proizvodnim uslovima retko se proizvodnja odvija u najnepovoljnijim parametrima. Na primer, u periodu „sezone“ često se operativne zalihe ulazne sirovine maksimalno smanjuju i potrebno je sušiti sirovinu maksimalne vlažnosti. Pri u standardnoj proizvodnji, poželjno je „odležavanje“ sirovine kako bi se što više iskoristilo prirodno sušenje i smanjili troškovi. Prema tome, minimalni troškovi se postižu optimizovanjem opreme za najčešću sirovinu, uz ostavljanje prostora za postizanje maksimalnih režima u „pikovima“ proizvodnje.

K-ing ohrabruje svoje partnere da se pre detaljnog projektovanja prilagođene rotacione sušare svaka ulazna sirovina detaljno ispita u našim laboratorijama kako bi se precizno odredili ulazna granulacija, termo-fizičke osobine, prosečna i maksimalna ulazna vlažnost, dinamički uglovi klizanja za različitu vlažnost i slični parametri sirovine. Na taj način moguće je projektovati optimalnu sušaru koja će uz minimalne operativne troškove davati zahtevani kvalitet konačnog proizvoda.

Generatori toplote

Kako bi se sušenje odvijalo optimalnim tempom neophodna je upotreba toplotne energije za zagrevanje gasa na ulasku u sušaru. Većina tehničkih rešenja u ovu svrhu koristi ili prirodni gas ili klasična ložišta na biomasu. Prirodni gas je skup energent koji podiže troškove sušenja. Sa druge strane, klasična ložišta na biomasu nude uštedu u ceni energenta uz povećavanje troškova radne snage i, što je još bitnije, uz smanjenu kontrolu temperature sušenja. Dodatno, temperature gasa koje se mogu postići ovim putem su niže što iziskuje upotrebu rotacionih sušara većih gabarita i smanjuje energetsku efikasnost procesa.
Kovačević-inženjering je razvio originalno tehničko rešenje koje omogućava potpuno automatizovano sagorevanje biomase u praškastom obliku sa veoma visokom efikasnosti sagorevanja. Dvostruki plašt ložišta kroz koji recirkuliše ulazni vazduh smanjuje težinu izolacije (olakšava transport) i omogućava predgrevanje ulaznog vazduha čime se poboljšava proces sagorevanja.

Ovakvo rešenje nudi niz prednosti: omogućava sagorevanje proizvoda koji se suši (smanjuju se troškovi energenta), postiže veoma visoka kontrola temperature sušenja i visok stepen iskorišćenja hemijske energije goriva (smanjuju se potrebna količina energenta, sadržaj štetnih produkata sagorevanja poput CO2 i NOx kao i ukupna količina pepela).

U slučaju potrebe, pored naših originalnih ložišta za sagorevanje praškaste biomase našim kupcima možemo ponuditi i klasična ložišta na prirodni gas, pelet, granjevinu i slične energente.